اطلاعیه ها
صفحه اصلی / دعاوی ملکی و قراردادها

دعاوی ملکی و قراردادها

این خدمات به طورخلاصه عبارتند از:

الزام به تنظیم سند رسمی

مطالبه وجه چک، سفته…

تخلیه و خلع ید املاک

ابطال اسناد و اثبات مالکیت

رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت

مطالبه خسارت

سایر دعاوی